Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny
09 lutego - 10 lutego
Hotel Focus Premium, ul. Podzamcze 1, Lublin

Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny

Data 09 lutego - 10 lutego
Specjalizacja chirurgia, ginekologia, patomorfologia, diagnostyka laboratoryjna, radiologia
Miejsce Hotel Focus Premium, ul. Podzamcze 1, Lublin

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Rak jajnika - problem wielodyscyplinarny. Główną ideą spotkania będzie szerokie potraktowanie tematu diagnostyki i leczenia tego typu nowotworu.
Mamy nadzieję, że temat tegorocznej konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych wykładów wygłoszonych przez ekspertów.

Konferencja ma na celu m. in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych.

W pierwszym dniu zaplanowane zostały wykłady naukowe. W drugim dniu przewidziane zostały dwa bloki warsztatowe dla lekarzy rodzinnych oraz dla radiologów.

Kierownicy Naukowi:
Dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk, prof. UM
Dr Katarzyna Szklener
 
Komitet Naukowy:
Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
Prof. dr hab. n. med. Marek Gogacz
Prof. dr hab. n. med. Agata Filip
Dr hab. n. med. Marcin Bobiński
 
Komitet Organizacyjny:
Dr Elżbieta Siek
Dr Katarzyna Machulska-Ciuraj
Mgr Paulina Kulesza
Mgr Izabela Dyś-Orzeł
Dominika Mańdziuk
 
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499). Za udział w wydarzeniu zostanie przyznanych: 9 punktów edukacyjnych.

Organizator nie pokrywa kosztu parkingu hotelowego. Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom konferencji.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI

Uczestnicy Konferencji mają możliwość wygłoszenia prezentacji lub zaprezentowania plakatu naukowego. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Kongresu i obejmuje ciekawe przypadki kliniczne. Opisy pacjentów mogą przedstawiać zarówno niespodziewane przypadki rozpoznań na ścieżce diagnostyce, jak również nietypowy przebieg choroby badź innowacyjne podejście terapeutyczne.

Informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

  • abstrakty należy przesyłać na adres: monika.rychlik@gmail.com do dnia 25.01. 2023 r.,
  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
  • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
  • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
  • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
  • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
  • wskazana kolejność autorów będzie wpisana w książce zjazdowej,
  • należy wskazać pełne tytuły zawodowe i naukowe autorów.

DWIE NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE

Lista zakwalifikowanych abstraktów zostanie opublikowana na stronie wydarzenia na początku lutego.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące wystąpień, osoby zgłaszające abstrakt otrzymają drogą mejlową.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
Monika Nurzyńska
tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl

       

 

Program

Czwartek, 09.02.2023 r.  
11:00-11:15 Rozpoczęcie konferencji 
11:15-11:45 Wykład inauguracyjny: Współpraca interdyscyplinarna w onkologii
  Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
SESJA I:  PATOMORFOLOGIA  
11:45-12:05 Patomorfologia - raki jajnika o granicznej złośliwości - trudności diagnostyczne.  Czy zawsze potrzebna
  jest druga opinia ?  Na co onkolog powinien zwrócić szczególną uwagę, by nie przeoczyć rekina?
  Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer
  Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny w Warszawie
12:05-12:15 Dyskusja  
SESJA II: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  
12:15-12:35 USG/MRI/TK/PET-CT – róg obfitości - jak rozsądnie  z niego korzystać?
  Dr n. med. Elżbieta Siek
  Zakład Anatomii Klinicznej i Obrazowej Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK nr 4 w Lublinie
12:35-12:55 Pierwotny rak otrzewnej – badania diagnostyczne
  Dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk  
  Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK nr 4 w Lublinie  
12:55-13:05 Dyskusja  
13:05-13:50 LUNCH  
SESJA III: LECZENIE CHIRURGICZNE  
13:50-14:10 Leczenie raka jajnika u pacjentek w wieku prokreacyjnym
  Dr hab. n. med. Marcin Bobiński, prof. UM
  I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, SPSK nr 1 w Lublinie
14:10-14:30 Rola cytoredukcji w chorobie nawrotowej  
  Prof. dr hab. n. med. Marek Gogacz  
  II Katedra i Klinika Ginekologii, SPSK nr 4 w Lublnie
14:30-14:50 Operacje second look – u kogo i kiedy? Jak powinna wyglądać dobra 
  współpraca ginekolog onkolog – onkolog?
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger  
  II Katedra i Klinika Ginekologii, SPSK nr 4 w Lublnie
14:50-15:10 Rola chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii
  Dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, Prof. UM  
  Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
15:10-15:20 Dyskusja  
15:20-15:35 PRZERWA KAWOWA  
SESJA IV: LECZENIE SYSTEMOWE  
15:35-15:55 Rola terapii antyangiogennej  
  Dr Katarzyna Machulska-Ciuraj  
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK nr 4 w Lublinie  
15:55-16:15 Terapia podtrzymująca  
  Dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk, prof. UM  
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
  Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:15-16:35 Zastosowanie Olaparybu w świetle Programu lekowego: mono czy combo
  Dr Katarzyna Szklener 
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
  Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Wykład sponsorowany
16:35-16:55 Diagnostyka genetyczna - mutacje BRCA1/2 i homologous  
  recombination deficiency (HRD)
  Dr hab. n. med. Artur Kowalik, Prof. UJK  
  Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Biologii Medycznej,
  Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
16:55-17:15 Inne cele terapeutyczne: microsatellite instability (MSI), mismatch repair (MMR), 
  tumor mutational burden (TMB), BRAF and NTRK
  Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk  
  Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, 
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
17:15-17:25 Dyskusja  

SESJA SPONSOROWANA      

17:25-17:40 Czy każda chora na zaawansowanego raka jajnika powinna otrzymać inhibitor PARP? 
  (wytyczne ESMO) 
  Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
  Klinika Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
17:40-17:55 Możliwości leczenia podtrzymującego w zaawansowanym raku jajnika dla polskich chorych
  Dr Katarzyna Szklener 
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
  Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17:55-18:10 Bezpieczeństwo terapii u chorych na zaawansowanego raka jajnika w leczeniu 
  podtrzymującym 1 linii  
  Dr Monika Rychlik-Grabowska  
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
18:10-18:20 Dyskusja  
SESJA V: GENETYKA I PROFILAKTYKA  
18:20-18:40 Obciążające DNA – kiedy i po co do genetyka?
  Prof. dr hab. n. med. Agata Filip  
  Katedra Genetyki Medycznej i Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, 
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
18:40-19:00 Kompleksowa opieka nad nosicielkami mutacji BRCA1/BRCA2
  Dr n. med. Ewa Czukiewska  
  Poradnia Genetyczna, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
19:00-19:10 Dyskusja  
       
Piątek, 10.02.2023 r.  
09:00-10:00

Warsztaty dla radiologów

Warsztaty dla lekarzy rodzinnych

 

Warsztaty odbędą się w formie prezentacji multimedialnej z opisem najciekawszych przypadków z jakimi spotkały się w pracy prowadzące warsztaty. Przewidziana jest również część poświęcona na pytania uczestników warsztatów i dyskusję na temat problemów napotykanych podczas diagnozowania obrazowego.

Warsztaty odbędą się w formie dyskusji, popartej tematycznymi prezentacjami, w trakcie której Dr Agnieszka Kolak-Bruks udzieli odpowiedzi na pytania  przedstawiciela lekarzy rodzinnych, Pani Dr Doroty Starownik

 

  Dr n. med. Luiza Grzycka,  Dr n. med. Agnieszka Kolak-Bruks, 
  Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, SPSK nr 4 w Lublinie Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
  Dr n. med. Elżbieta Siek Dr Dorota Starownik
  Zakład Anatomii Klinicznej i Obrazowej Centrum Symulacji Medycznej  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, SPSK nr 4 w Lublinie
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
  Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK nr 4 w Lublinie  
10:00-10:15 PRZERWA KAWOWA  
10:15-11:45 Sesja dla lekarzy - 6 abstraktów Sesja dla studentów - 6 abstraktów
  Dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk, prof. UM Dr n. med. Monika Rychlik-Grabowska
  Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
  Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Uniwersytet Medyczny   
  w Lublinie  
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger Dr Michał Łoziński
  II Katedra i Klinika Ginekologii, SPSK nr 4 w Lublinie Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, SPSK nr 4 w Lublinie
11:45-12:00 Zakończenie konferencji  
       

 

 

Partnerzy

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER ZŁOTY

Patronat

Konferencja pod Honorowym Patronatem:

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski

Patronat medialny:

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku